කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින 16 හා ඒවායේ අර්ථ

Bro
Bro
මේවා අද යථාර්තයක් වෙමින් පවතී
මෙතනින් බලන්න
https://okkomaa.blogspot.in/2016/08/16.html?_e_pi_=7,PAGE_ID10,5622752171

බුදුසරණයි!

Sent from my LT30at using Ekathuwa App
dhanushka[Deleted User]RLakshanChathinduSL

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions