කාලසටහනක් සෑදීම

Bro
Bro
කාලසටහනක් නිවැරදිව හා ප්‍රායෝගික ව හදාගන ඒක ක්‍රියාත්මක කරන විදිය ගැන දැනට කාලසටහනකට අනුව වැඩ කරලා සාර්ථක උනු යාලුවෝ ඉන්නවද? ඒ ගැන අනිත් අයටත් දැනගන්න එක්ක කියන්න...

madhawa_hkeimzgtx
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions