සින්හලෙන් මර්කෙටින් ගෑන තියෙන බ්ලොග්ස් හො මොනම හරි තියෙන්නේ මොනවාද ?

Chandi
Chandi
හොද කොසස්, (සදරන සහ දෑරිය හෑකි මුදලකටා

එක දක්වා යන එක ගෑන හිතන්නේ මොනවාද ?

දන්න සහොදරයන්ගෙන් ඉතාමත් අහින්සකව මේ ගෑන යමක් දන්නවානම් කියා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ස්තුතියි.
Why join the navy if you can be a pirate ?
Tagged:
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions