පේපල් 2$ට පේසා 2.50% (ඊට වැඩිය හරි දෙන්නෙම් )

Madhushan077
Madhushan077
මට Paypal එකට ඩොලර් 2ක්$ දෙන්න පුලුවන්ද Payza වලින් 2.50 $ දෙන්නම්. ඉක්මනට ඕනෙ අද දවස ඇතුලත. pm.. ඊබෙ එකෙ භාණ්ඩයක් ගන්න . ඉක්මනට දිපන්කො උදව්වක්. අද දවස ඇතුලත.
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions