ලෝකයේ වැඩිම මුදලක් උපයන වෙබ් අඩවි ගැනයි මේ

Ish5501
Ish5501
ලෝකයේ වැඩිම මුදලක් උපයන වෙබ් අඩවි හා ඒවායේ වාර්ෂික අදායම් මෙලෙසය
**
1) Amazon - $ 24,509,000,000
2) Google - $ 23,650,000,000
3) Comsast - $ 9,600,000,000
4) Ebay - $ 8,727,360,000
5) Yahoo - $ 6,460,000,000
6) Reuters - $ 3,400,000,000
7) AOL - $ 3,137,100,000
8) Expedia - $ 2,937,000,000
9) Paypal - $ 2,900,000,000
10) iTunes - $ 1,900,000,000**

මෙම තොරතුරු සපයා ගනු ලැබුවේ Emoney Sinhala Guide බ්ලොග් අඩවියෙනි.

Post Created By: Ishara Madushanka
Admin: Sinhala Subjects Blog
emember
Tagged:
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions