මගේ PC එකේ Controll panel යන්ඩ බැ

HelithaSri1
HelithaSri1
edited January 4 in පරිගණක
මගේ PC එකේ Controll panel යන්ඩ බැ ඩිරෙක් .. giyath eke monawatawath yanda baa clik karata on wenne naa ...Net shering වලට යන්ඩත් බැ අනේ PLZ කියන්ඩකො හදාගන්ඩ විදියක්..... loku udhawuwak

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions