ඔයාලට Vanilla forums , සින්ඩි , වීඩියෝ සයිට් , ගොසිප් සයිට් , ඇතුළු ඕනෑම් සයිට් එකක් අඩුවට කරලා දෙනව

Code_x20
Code_x20
ඔයාලට Vanilla forums , සින්ඩි , වීඩියෝ සයිට් , ගොසිප් සයිට් , ඇතුළු ඕනෑම් සයිට් එකක් අඩුවට කරලා දෙනවා මන්.
වැනිලා Forum වල සිංහල ෆයිල් එකත් මන් ලග තියෙනවා. , සින්ඩිකෙට්ර් ඕනම් ඒවත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. , Auto Blog හදලා දෙන්න පුළුවන් , VPS වලට ඕනේ කරන එක එක Panel , VNC වගේ ඒවා දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම .info .com .net .org Domain අඩුම මිලට අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඕනේ අය මට P.M එකක් එවන්න.

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions