මේ වීඩියෝ සයිට් එක විකුනනවා.

Code_x20
Code_x20
මේ වීඩියෝ සයිට් එක මම විකුනනවා. දවසට 1000 එනවා. හොට් ඒවා දැම්මොත් ඊට වඩා ගෙන්න ගන්න පුලුවන් එත් මම ඒවා දන්නේ නැති නිසා එන්නේ 1000 තමා. http://mixvideoclips.xyz

මේ Tempalate එක හැදුවේ මන් මේක Responsive Tempalate එකක්. මම මේ සයිට් එක දෙන්නේ රු 10000/= ගන්න කැමති අය මට P.M කරන්න.

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions