වෙබ් නිර්මාණකරුගේ වෙබ් අඩවිය professional ලෙස සැදීමේදී සීමාවකට කොටුවීමක් සිදුවේ

WEBKING
WEBKING
වෙබ් නිර්මාණකරුගේ වෙබ් අඩවිය professional ලෙස සැදීමේදී සීමාවකට කොටුවීමක් සිදුවේ .මෙමගින් අලුත් IDEAS පැමිණීම සීමා වේ. මෙය මගේ අදහසයි

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions