සැම්සුන්ග් ෆොන් එකක PCB බොර්ඩ් එකට ඉයම් තියන්නේ කොහොමද ?

302
302
සැම්සුන් ෆොන් එකක බොර්ඩ් එකකට ඉයම් තියන්නේ කොහොමද ?

1. අලුත්ම ඉයම් 60w බවුත් එකෙන් තියන්න හැදුවත් එවා බොර්ඩ් එකේ ‍රැදෙන්නේ නෑ.

2. බ්ලෙඩ් එකකින් හුරලවත් තියන්න බෑ හිටින්නේ නැහැ.

* ෆොන් එකේ සිංග්නල් ස්ටෙන්ජ් එක වැඩි කරගන්නයි ට්‍රයි කරන්නේ. වැඩේ සර්තකයි එත් ඉයම් හිටින්නේ නැති එකයි අවුල.... ක්‍රමක් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. කවුරුම හරි, දන්නවානම් කියන්නකෝ...
"Moved Temporarily"
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions