මහනුවර අවටින් මා රෑකියාවක් සොයමි, පරිකගනක, වෙබ් ඩෙසයින්, හො කුමන ශ්ත්‍රයක උනත් කමක් නෑ. Help Me

String
String
මම කරන ලමයෙක්. පන්ති ෆිස් හොයාගන්න දෑඩි අසිරු තාවයක් තියෙනවා. 1වෑනි සෑරේ ප්‍රයිවට් කරන්නේ.

පුලුවන් කෙනෙක් ඉන්නවානම් කියන්නකො. මන් අදත් (2) ගිහින් ඈවිදලා ඈවිදලා එපා වෙලා අවේ.

computer hardware, bootsrap, wordpress, bloggin, web content writing (sinhala) පුලුවන්, ඒ නෑතත් ෆෑක්ට්‍රියක හරි කමක් නෑහෑ පුලුවන් කමක් තියෙනවානම් කියන්න ප්‍රයිවට් මෑසෙජ් එකක් දලා.

අවුරුදු 21යි වයස.
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions