ක්‍රියාකාරකම්

 • krrp earned the Q&A badge.
  July 2016
  Award this badge if the user has accepted answers that fit the criteria.
 • krrp earned the 50 Likes badge.
  June 2016
  Award this badge if the user has received 50 Likes
 • krrp earned the 1 st anniversary badge.
  March 2016
  අවුරුද්දක කාලයක් එකතුව සමගින් සිට ඔබ වෙනුවෙන්
 • February 2016
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • krrp earned the 100 Comments badge.
  December 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • krrp earned the 25 Likes badge.
  December 2015
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • krrp earned the Mentions badge.
  November 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of `@username`.
 • krrp earned the 10 Likes badge.
  October 2015
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • krrp earned a promotion to Senior Level.
  September 2015
 • krrp earned the e-money badge.
  September 2015
  Award this badge if the user has started a discussion in the e-money.
 • krrp earned the 10 Comments badge.
  September 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • krrp earned the 5 Posts badge.
  August 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • krrp earned the 1 Comment badge.
  August 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • krrp earned the Avatar badge.
  August 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • krrp earned the Start a discussion badge.
  August 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • krrp earned the 200 Characters badge.
  August 2015
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
එක්වූයේ
පැමිණීම්
505
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member, Senior Member
Points
197
Badges
15
Birthday
October 3, 1997

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions