ක්‍රියාකාරකම්

 • MrY earned the 25 Likes badge.
  December 2015
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • gayan01
  November 2015
  apitath kiyannako ara site eka fb post danna puluwan.
 • MrY earned a promotion to Senior Level.
  October 2015
 • MrY earned the Facebook badge.
  October 2015
  Award this badge if the user has connected to the target social network.
 • MrY earned the 100 Comments badge.
  October 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • MrY earned the 10 Likes badge.
  October 2015
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • October 2015
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • MrY earned the Mentions badge.
  September 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of [email protected]`.
 • MrY earned the e-money badge.
  September 2015
  Award this badge if the user has started a discussion in the e-money.
 • MrY earned the 10 Comments badge.
  September 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • MrY earned the Start a discussion badge.
  September 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • MrY earned the 200 Characters badge.
  September 2015
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • MrY earned the 5 Posts badge.
  September 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • MrY earned the Avatar badge.
  September 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • MrY earned the 1 Comment badge.
  September 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
MrY
MrY
එක්වූයේ
පැමිණීම්
90
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member, Senior Member
Points
102
Badges
13
Birthday
February 29, 2000

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions