ක්‍රියාකාරකම්

 • MRX earned the Mentions badge.
  October 2016
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of [email protected]`.
 • MRX earned the 5 Posts badge.
  October 2016
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • MRX earned the Start a discussion badge.
  October 2016
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • MRX earned the 200 Characters badge.
  October 2016
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • MRX earned the 1 Comment badge.
  October 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • MRX earned the Avatar badge.
  October 2016
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • MRX, Roberten and lahiruashan joined.
  October 2016
  ඔබ මෙතැන් සිට එකතුවේ සාමාජිකයෙක්!
MRX
MRX
එක්වූයේ
පැමිණීම්
54
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member
Points
26
Badges
6
Birthday
October 5, 2016

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions