ක්‍රියාකාරකම්

 • rtm earned the 1 Comment badge.
  December 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • rtm earned the Start a discussion badge.
  December 2016
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • rtm earned the e-money badge.
  December 2016
  Award this badge if the user has started a discussion in the e-money.
rtm
එක්වූයේ
පැමිණීම්
29
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member
Points
5
Badges
3
Birthday
December 20, 1993

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions