ක්‍රියාකාරකම්

 • Nuwan earned the 100 Comments badge.
  November 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • Nuwan earned the 25 Likes badge.
  November 2015
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • Nuwan earned the Q&A badge.
  October 2015
  Award this badge if the user has accepted answers that fit the criteria.
 • September 2015
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • Nuwan earned the 10 Likes badge.
  August 2015
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • Nuwan earned the Python Challenge badge.
  August 2015
  For Completing Python Challenge #1
 • Nuwan earned the 1 st anniversary badge.
  June 2015
  අවුරුද්දක කාලයක් එකතුව සමගින් සිට ඔබ වෙනුවෙන්
 • Nuwan earned the Facebook badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has connected to the target social network.
 • Nuwan earned the Facebook badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has connected to the target social network.
 • Nuwan earned the Mentions badge.
  May 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of [email protected]`.
 • Nuwan earned the 200 Characters badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • Nuwan earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • Nuwan earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • Nuwan earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • Nuwan earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • Nuwan earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • Nuwan earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • Nuwan earned a promotion to Senior Level.
  May 2015
 • Nuwan earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • Nuwan earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • Nuwan earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • Nuwan earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • June 2014
  Welcome Aboard!
  • Root_x
   Root_x
   සාදරයෙන් පිලිගන්නවා එකතුව.org වෙතට
  • Ben_Ten10
   Ben_Ten10
   ආයුබෝවන් යාළුවනේ.
  • IsuruLakmal
   IsuruLakmal
   අලුතෙන් එන බුවාලා වෙල්කම් ඇ........
එක්වූයේ
පැමිණීම්
609
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member, Senior Member
Points
140
Badges
21
Birthday
December 31, 1994

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions