ක්‍රියාකාරකම්

 • SFC earned the Mentions badge.
  November 2016
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of [email protected]`.
 • SFC earned the 10 Likes badge.
  November 2016
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • October 2016
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • SFC earned the 10 Comments badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • SFC earned the 5 Posts badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • SFC earned the 1 Comment badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • SFC earned the Start a discussion badge.
  September 2016
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • SFC earned the 200 Characters badge.
  September 2016
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • SFC earned the Avatar badge.
  September 2016
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • SFC, segu and JEEWANTHA joined.
  September 2016
  ඔබ මෙතැන් සිට එකතුවේ සාමාජිකයෙක්!
SFC
SFC
එක්වූයේ
පැමිණීම්
95
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member
Points
78
Badges
9
Birthday
May 9, 1997

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions