ක්‍රියාකාරකම්

 • SFC earned the 1 st anniversary badge.
  April 3
  අවුරුද්දක කාලයක් එකතුව සමගින් සිට ඔබ වෙනුවෙන්
 • dharshana
  March 3
  Traffic Spirit wadakaranawada ban,, kiyakwage wattanna puluwanda dawasata,, e gana wisthara tikak kiyanna puluwanda
 • SFC earned the 25 Likes badge.
  January 26
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • SFC earned the Mentions badge.
  November 2016
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of `@username`.
 • SFC earned the 10 Likes badge.
  November 2016
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • October 2016
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • SFC earned the 10 Comments badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • SFC earned the 5 Posts badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • SFC earned the 1 Comment badge.
  September 2016
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • SFC earned the Start a discussion badge.
  September 2016
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • SFC earned the 200 Characters badge.
  September 2016
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • SFC earned the Avatar badge.
  September 2016
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • SFC, segu and JEEWANTHA joined.
  September 2016
  ඔබ මෙතැන් සිට එකතුවේ සාමාජිකයෙක්!
SFC
SFC
එක්වූයේ
පැමිණීම්
192
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member
Points
114
Badges
11
Birthday
May 9, 1997

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions