ක්‍රියාකාරකම්

 • Gathsara
  September 2016
  සහෝ මමනම් හිතන්නෙ නෑ අපේ එකතුව වෙනකෙකෙන්ක් අතට පත්කරපු එක සාදාරනයි kකියල.මොක්ද දැන් ඒක නිකම් පාලුවන්ට ගිහිල්ල වගේ...අනික ඇඩ්මින් කෙකෙන් නැති අයිට් එකක් නිකම්ම ලුනු නැති හොද්දක් වගේ nනේ.එකනිසා මේක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න .සහෝ...
 • Root_x earned the 100 Likes badge.
  August 2015
  Award this badge if the user has received 100 likes
 • Root_x earned the 50 Likes badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has received 50 Likes
 • Root_x earned the 25 Likes badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • Root_x earned the 10 Likes badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • Root_x earned the 1 st anniversary badge.
  June 2015
  අවුරුද්දක කාලයක් එකතුව සමගින් සිට ඔබ වෙනුවෙන්
 • May 2015
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • Root_x earned the Facebook badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has connected to the target social network.
 • Root_x earned the Mentions badge.
  May 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of `@username`.
 • Root_x earned the 200 Characters badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • Root_x earned the 100 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • Root_x earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • Root_x earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • Root_x earned the Q&A badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has accepted answers that fit the criteria.
 • Root_x earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • Root_x earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • Root_x earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • Root_x earned the Mentions badge.
  May 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of `@username`.
 • Root_x earned the 100 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • Root_x earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • Root_x earned a promotion to Senior Level.
  May 2015
 • Root_x earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • Root_x earned the Q&A badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has accepted answers that fit the criteria.
 • Root_x earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • Root_x earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • Root_x earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • KaZpeR
  December 2014
  මචං මේ මම :D
  • Root_x
   Root_x
   අහ්.. එල එල.
  • Jayanidu
   Jayanidu
   elazzzzzzzzzzzzzz
 • madhawa_h
  November 2014
  U all should do something to keep the site live. always getting "Resource Limit Reached" error message. its not good for the site's reputation.
  • Root_x
   Root_x
   Now all right. We moved to more powerful vps. :)
  • Rsanjana
   Rsanjana
   තවම එනවා අරක. ආයෙත් අරකට දැම්ම ද?
  • Vidath
   Vidath
   VPS :D
එක්වූයේ
පැමිණීම්
720
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member, Moderator, Senior Member
Points
336
Badges
24
Birthday
December 20, 1999

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions