මම TinyUrl Bot එකක් හැදුවා අරන් බලන්න

hackerboy
hackerboy
edited September 2015 in Programming
මම TinyUrl එකන් Link Short කරන්න ලේසි bot එකක් හැදුවා අරන් කොහොමද කියන්නකෝ.

image

Download Bot :- http://userscloud.com/cyuboby5hx3j
virustotal :- https://www.virustotal.com/en/file/e9f33ea45a01773ab88b0cba4137baee5479ad38d78a25719edbf41cf0efc0da/analysis/1441965604/

තව දෙයක් මේකේ ලින්ක් එක දාද්දි http:// කියලා දාන්න https:// තාම වැඩ නෑ එක අවුලක් වෙන්න නෑ
Area_MasterHelithaSriChathinduSL

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions