මන්geekඑකෙ ඉන්නකොටaddmefast bot එකක් පැයකට 900-1k pointදෙන අලුත් එකක් ලැබුනා මෙකෙන් පැයකට 10kලැබෙනවා

hhc
hhc
එකෙ ඉන්න අයට දුන්නා addmefast bot එකක් පැයකට 900-1000 points දෙන අලුත් bot එකක් ලැබුනා මෙකෙන් පැයකට 10000 points ලැබෙනවා
100% wada
download

Comments

 • chanukanadun
  chanukanadun
  wada karana widiha kiyanna pwlanda stepby step...download karanath baha
  hhc
 • hhc
  hhc
  edited November 2016
  mata kiyannatheren na. meken balana
  Instructions
  =========

  - Extract both files to the same directory

  - Edit cfg.ini file and put in your email / password combo

  - Traytip = 0/1 refers to whether you want the traytip to display how many points your account has after every cycle

  Just start it up and chill while it gathers credits (in the background, without any shitty messy web-browser crap bothering you)  Let me know if there's any problems


  Extra Notes
  =========

  You must have a registered account that has agreed to the ToS.

  I also reccomend you don't simultaneously browse your AddMeFast account (due to session conflicts, might make the bot stop working)

  *If you happen to get an error, it's probably due to one of the following

  - You didn't input your account credentials correctly, double check

  - You have a new account and didn't accept the ToS message for the site

  - You ran out of facebook pages to like.

  - You logged into your AddMeFast account after starting the bot (Let the bot finish, then you may login)


Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions